(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming

ACTIVARef.31 december 201831 december 2017
VASTE ACTIVA
• Immateriële vaste activa25185260
• Materiële vaste activa267.7877.035
• Financiële vaste activa2732.60534.091
Totaal vaste activa40.57741.386
VLOTTENDE ACTIVA
• Voorraden2831
• Vorderingen29329366
• Vorderingen op groepsmaatschappijen307.6868.757
• Liquide middelen313823
Totaal vlottende activa8.0569.147
Totaal Activa48.63350.533
PASSIVARef.31 december 201831 december 2017
EIGEN VERMOGEN32
• Geplaatst kapitaal8.4408.440
• Agioreserve1.2181.218
• Algemene reserve15.87514.866
• Onverdeeld resultaat na belasting2.6872.525
Totaal eigen vermogen28.22027.049
VOORZIENINGEN331418
LANGLOPENDE SCHULDEN348.84512.130
KORTLOPENDE SCHULDEN3511.55411.336
Totaal Passiva48.63350.533