(bedragen x € 1.000,-) Indirecte methode

Ref.20182017
Bedrijfsresultaat3.0223.222
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen6, 7, 86.3446.159
Voorzieningen (excl. mutatie latente belastingen)24-177147
6.1676.306
Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden65-17
Vorderingen1.403-2.541
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)112-1.590
1.580-4.148
Kasstroom uit bedrijfsoperaties10.7695.380
Betaalde interest23-362-374
Kasstroom uit operationele activiteiten10.4075.006
Investeringen in immateriële vaste activa6-94-309
Investeringen in materiële vaste activa7-5.199-4.180
Desinvesteringen materiele vaste activa75565
Desinvesteringen financiële vaste activa84-5
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-5.234-4.429
Aflossing langlopende schulden15-3.285-3.585
Aangetrokken langlopende schulden1506.000
Betaald dividend12-1.516-1.616
Mutatie kredietinstellingen-212-1.537
Kasstroom uit financieringsactiviteiten-5.013-738
Mutatie geldmiddelen160-161
Beginstand geldmiddelen77238
Eindstand geldmiddelen23777
Mutatie geldmiddelen11, 16160-161