(bedragen x € 1.000,-)

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met de [betreffende] paragraaf van de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Voor zover posten uit de balans en winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

25 Immateriële vaste activa

Concessies,
vergunningen en
intellectuele eigendom
Totaal
Stand per 1 januari 2018855855
Afschrijvingen-595-595
Boekwaarde260260
Mutaties:
• Investeringen1515
• Afschrijvingen-90-90
Saldo mutaties-75-75
Stand per 31 december 2018870870
Afschrijvingen-685-685
Boekwaarde185185

26 Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en
terreinen
InstallatiesRollend
materieel
Overige
bedrijfs-
middelen
Materiële
vaste activa
in uitvoering
Totaal
Stand per 1 januari 2018
Aanschafprijs11.3845632213.020015.188
Afschrijvingen-4.913-406-187-2.3870-7.893
Boekwaarde6.4711573463307.295
Mutaties:
• Overboeking investeringen00320032
• Investeringen4407241119601.371
• Afschrijvingen-350-31-64-2760-721
• Desinvesteringen00-7700-77
• Afschrijvingen op desinvesteringen00720072
9069374-1800677
Stand per 31 december 2018
Aanschafprijs11.8241.2872873.116016.514
Afschrijvingen-5.263-437-179-2.6630-8.542
Boekwaarde6.56185010845307.972

Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar 15. Langlopende schulden.

27 Financiële vaste activa

DeelnemingenTotaalOverige vorderingenTotaal
Stand per 1 januari 20183.11330.80017834.091
Mutaties:
• Resultaat deelnemingen2.928002.928
• Ontvangen dividend0000
• Waardeveranderingen170-125
• Latente belastingvordering008181
• Aflossing Langlopende vorderingen0-4.5000-4.500
Stand per 31 december 20186.05826.30024732.605

De onder financiële vaste activa opgenomen deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van De Meerlanden Holding N.V. gehanteerd.

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële (bedrijfseconomische) en fiscale waardering van materiële vaste activa is een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. De latente belastingverplichtingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Naar verwachting wordt € 0 in 2019 verrekend.

Vorderingen op groepsmijen betreft de financiering van het saldo van de materiële vaste activa en het vermogen van groepsmijen met een looptijd van langer dan 1 jaar. Deze zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Met betreffende groepsmijen zijn financieringsovereenkomsten afgesloten.

28 Voorraden

Betreft voorraad dieselolie.

29 Vorderingen

20182017
Debiteuren414
Overige vorderingen en overlopende activa325352
Totaal329366

De voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen bedraagt € 3. (vorig jaar: € 0). De vorderingen vervallen binnen één jaar.

30 Vorderingen op groepsmaatschappijen

De vorderingen vervallen binnen één jaar. Er is geen voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.

31 Liquide middelen

31-12-201831-12-2017
Bankiers en kassen3823

De tegoeden op de bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

32 Eigen vermogen

Geplaatst
kapitaal
Agio-
reserve
Algemene reserveOnverdeeld
resultaat
na belasting
Totaal
2018
Totaal
2017
Stand per 1-1-20188.4401.21814.8662.52527.04926.140
Mutaties:
• Ingehouden winst001.009-1.00900
• Uitgekeerd dividend000-1.516-1.516-1.616
• Resultaat boekjaar0002.6872.6872.525
Saldo mutaties001.0091621.171909
Stand per 31-12-20188.4401.21815.8752.68728.22027.049

33 Voorzieningen

Stand per
01-01-2018
Toevoegen
2018
Onttrekking
2018
Stand per
31-12-2018
Voorziening toekomstige jubileum uitkeringen180-414
Totaal180-414

De voorziening wordt berekend voor de toekomstige jubileumuitkeringen voor het personeel dat per 31 december in vaste dienst is. Bij de berekening wordt rekening gehouden met verwachte toekomstige CAO stijgingen. De voorziening betreft de contante waarde van deze toekomstige verplichtingen waarbij een rekenrente van 3% gehanteerd wordt.

Van de voorzieningen is een bedrag van € 14 als langlopend (langer dan één jaar) aan te merken.

34 Langlopende schulden

Voor een toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

35 Kortlopende schulden

31-12-201831-12-2017
Schulden aan kredietinstellingen4.9915.037
Aflossingsverplichtingen leningen3.1393.139
Schulden aan leveranciers en handelskredieten1.743829
Belastingen en premies sociale verzekeringen1.2121.269
Pensioenen150162
Overige schulden en overlopende passiva319900
Totaal11.55411.336

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.

36 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

Totaal
31-12-2018
< 1 jaar>1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar
Activa in bestelling838300
Overige verplichtingen225150750
Totaal308233750

37 Fiscale eenheid

De Meerlanden Holding N.V. vormt tezamen met al haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Per 1 januari 2018 is De Meerlanden Circulaire Economie B.V. in de fiscale eenheid gevoegd. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

38 Personeelskosten

Het aantal personeelsleden per ultimo 2018 bedraagt 20,2 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam buiten Nederland.

39 Accountantshonoraria

In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen ten laste van het resultaat gebracht:

20182017
Controle van de jaarrekening7571
Andere controleopdrachten30
Adviesdiensten op fiscaal gebied00
Andere niet-controlediensten212
Totaal8083

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountants-organisaties).

40 Bezoldiging directie en raad van commissarissen

De statutaire directie wordt gevormd door mevrouw drs. A.H.J.M.F. Kierkels. Mevrouw Kierkels is bestuurder sinds 1 november 2015. De bezoldiging van de bestuurder in het verslagjaar past binnen de kaders van het door de algemene vergadering van aandeelhouders op 3 juli 2015 vastgestelde beloningsbeleid. Met inachtneming van artikel 2:383 lid 1 BW blijft de vermelding bezoldiging bestuurder in de jaarrekening achterwege indien deze herleid kan worden tot een enkele natuurlijk persoon.

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen bedroeg over 2018 € 89 (2017: € 79). Deze post is in vergelijking met 2017 incidenteel hoger door de instelling van een selectiecommissie ten behoeve van de werving en selectie van een nieuwe commissaris en door reiskosten van een commissaris die ondanks permanente verhuizing naar Frankrijk in functie is gebleven in afwachting van de benoeming van een nieuwe commissaris.

41 Voorstel winstverdeling

Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2018 van De Meerlanden Holding N.V. bedraagt € 2.687.
Met inachtneming van artikel 29 van de statuten van de vennootschap stellen wij voor dit resultaat als volgt te verdelen:

  • 1.344 als dividend aan houders van gewone aandelen;
  • 1.343 het restant, toe te voegen aan het eigen vermogen.

Deze winstverdeling is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Rijsenhout, 9 mei 2019,

De Raad van Commissarissen

P.G. Peters, voorzitter

Mr. E.F. van Galen

Drs. B.N.M. Van der Maarel

Drs. W. Schreuder Goedheijt

Mr. J-P Schaaij MBA

Het Bestuur

Drs. A.H.J.M.F. Kierkels