(bedragen x € 1.000,-)

6 Immateriële vaste activa

Concessies, vergunningen en
intellectuele eigendom
Totaal
Stand per 1 januari 20181.5761.576
Afschrijvingen-952-952
Boekwaarde624624
Mutaties:
• Investeringen9494
• Afschrijvingen-218-218
Saldo mutaties-124-124
Stand per 31 december 20181.6701.670
Afschrijvingen-1.170-1.170
Boekwaarde500500

7 Materiële vaste activa

Bedrijfs- gebouwen
en terreinen
InstallatiesRollend
materieel
Overige bedrijfs-
middelen
Materiële vaste
activa in
uitvoering
Totaal
Stand per 1 januari 2018
Aanschafprijs22.31720.95624.18330.34131198.108
Afschrijvingen9.9957.71815.52721.084054.324
Boekwaarde12.32213.2388.6569.25731143.784
Mutaties:
• Overboeking investering0029615-3110
• Reclass. Investeringen0-263-122-1620-547
• Investeringen7029931.9381.6723765.681
• Reclass. Afschrijvingen02631221620547
• Afschrijvingen-919-1.169-1.940-2.0860-6.114
• Desinvesteringen-1820-953-2.8570-3.992
• Afschrijvingen op desinvesteringen18209002.85503.937
Saldo mutaties-217-176241-40165-488
Stand per 31 december 2018
Aanschafprijs22.83721.68625.34229.00937699.250
Afschrijvingen10.7328.62416.44520.153055.954
Boekwaarde12.10513.0628.8978.85637643.296

Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar 15. Langlopende schulden.

8 Financiële vaste activa

DeelnemingenOverige
vorderingen
Totaal
Stand per 1 januari 201843640
Waardeveranderingen0-13-13
Desinvestering deelnemingen-40-4
Stand per 31 december 201802323

Deelnemingen

Voor een lijst met niet-geconsolideerde deelnemingen wordt verwezen naar deze pagina.
Alle vorderingen die in de financiële vaste activa zijn opgenomen hebben een resterende looptijd langer dan een jaar.

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen zijn de afsluitkosten van leningen opgenomen. Deze hebben een resterende looptijd langer dan een jaar. Onder de overige vorderingen is eveneens de waarde van een rentecap opgenomen. De waardevermindering heeft betrekking op de lineaire amortisatie van de afsluitkosten van leningen en de verandering in de marktwaarde van de rentecap. De rentecap wordt gewaardeerd op de aanschafwaarde minus lineaire amortisatie of lagere marktwaarde. De rentecap dekt het renterisico op financiering met een variabele rente af tot een bedrag van € 1.308. Het renterisico dat door de rentecap wordt afgedekt kent een lineair dalend verloop. De resterende looptijd van de rentecap is 1 jaar en 6 maanden.

9 Voorraden

Betreft voorraad wegenzout, dieselolie, rolemmers en magazijn. Op de voorraden rust stil pandrecht.

10 Vorderingen

31-12-201831-12-2017
Debiteuren2.6723.475
Vorderingen op participanten4.8774.820
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen472867
Overige vorderingen en overlopende activa2.4462.708
Totaal10.46711.870

De voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen bedraagt € 285 (vorig jaar: € 134). Hiervan is € 254 voorzien voor de oninbare vordering op textielsorteercentrum Meer Goed B.V.. De vorderingen hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.

10.1 Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2018 31-12-2017
Nog te factureren omzet1.7881.394
Nog te ontvangen subsidies0279
Waarborgsommen7777
Diversen581958
Totaal2.4462.708

11 Liquide middelen

31-12-201831-12-2017
Bankiers en kassen23777

De tegoeden op de bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de onderneming. De bankrekeningen van de groepsmaatschappijen van De Meerlanden Holding N.V. zijn bij zowel de ING, de Rabobank als de BNG opgenomen in een saldo- en rentecompensatie stelsel.

12 Groepsvermogen

Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

13 Geplaatst kapitaal

Maatschappelijk kapitaalGeplaatst en volgestort
31-12-201831-12-2017
Gewone aandelen:
Haarlemmermeer92.55092.550
Aalsmeer17.01917.019
Noordwijkerhout2.4472.447
Heemstede24.58024.580
Bloemendaal4.8204.820
Haarlemmerliede en Spaarnwoude4.6794.679
Diemen20.42720.427
Lisse8.9508.950
Hillegom8.0088.008
Totaal gewone aandelen600.000183.480183.480
Totaal in duizenden euro's27.6008.4408.440

Nominale waarde per aandeel is € 46,00. De winst per aandeel bedraagt € 14,64. Voor de voorgestelde winstverdeling over 2018 verwijzen wij naar het onder de ‘Overige gegevens’ opgenomen voorstel tot winstverdeling.

14 Voorzieningen

Voorziening jubileaVoorziening
eigen risico
wga/wia
Voorziening
latente
belastingen
Totaal
Stand per 1-1-2018326182451959
Toevoeging 201800196196
Onttrekking 2018-60-117-224*-401
Stand per 31-12-201826665423754

De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar, zoals hierboven toegelicht, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

*Dit betreft de correctie op de VPB van 2016 en 2017. Zie ook paragraaf 23, Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering.

Kredietinstellingen

 • BNG, oorspronkelijk groot € 3.000 met een variabele rente op basis van 3 maands euribor plus opslag. De lening bedraagt per 31 december 2018 € 913 met een resterende looptijd van 1 jaar en 6 maanden. De aflossing ad € 522, die in 2019 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • Triodos Bank, groenfinanciering met bankgarantie van de BNG, oorspronkelijk groot € 5.815 met een vaste rente van in totaal 3,275% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2018 € 1.308 met een resterende looptijd van 1 jaar en 6 maanden. De aflossing ad € 581 die in 2019 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • Rabo Groenbank, oorspronkelijk groot € 5.815 met een variabele rente op basis van 3 maands euribor plus opslag. Het rente- risico op deze lening is afgedekt met een renteswap. De lening bedraagt per 31 december 2017 € 1.163 met een resterende looptijd van 1 jaar en 6 maanden. De aflossing ad € 436 die in 2019 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • BNG, oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 1,73% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2018 € 3.500 met een resterende looptijd van 3 jaar en 5 maanden. De aflossing ad € 1.000 die in 2019 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • RABO, oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 2,40% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2018 € 5.100 met een resterende looptijd van 8 jaar en 6 maanden. De aflossing ad € 600 die in 2019 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Op de leningen zijn de volgende zekerheden en garanties verstrekt:

 • Stil pandrecht op vorderingen, voorraden, inventarissen en andere roerende zaken;
 • Recht van eerste hypotheek ter waarde van € 16.000 op perceel grond met composteertunnels en biovergistingsinstallatie,
 • aan de Aarbergerweg 41 gemeente Haarlemmermeer;
 • Hoofdelijke medeschuldenaarstelling van De Meerlanden Holding N.V., De Meerlanden Compostering B.V., De Meerlanden
 • Afval Inzameling en Reiniging B.V., De Meerlanden Bedrijfsafval B.V., De Meerlanden Flex B.V., De Meerlanden Infrabeheer B.V.,
 • Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V., en J.J.M. Heemskerk B.V.;
 • De Net Senior Debt/Ebitda ratio dienen de navolgende niveaus niet te overschrijden: gedurende boekjaar 2018: 3,0; gedurende
 • boekjaar 2017: 3,0. Onder de Net Senior Debt wordt verstaan de geconsolideerde rentedragende netto schulden, exclusief
 • eventueel achtergestelde leningen;
 • De solvabiliteitsratio dient minimaal 30% van het geconsolideerde balanstotaal verminderd met de geactiveerde immateriële vast
 • activa te bedragen;
 • De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dient vanaf 2016 groter te zijn dan 1,4. De DSCR wordt als volgt berekend: Ebitda minus
 • belastingen gedeeld door rente, aflossingen en dividenden. De niveaus van de Net Senior Debt/Ebitda, de solvabiliteitsratio en de DSCR zijn in het verslagjaar niet doorbroken.

Financiële instrumenten

De Meerlanden Holding N.V. past kostprijshedge accounting toe voor een renteswap die ervoor zorgt dat de variabele rente op een van de langlopende leningen wordt omgezet in een vaste rente. De Meerlanden Holding N.V. heeft in 2012 een renteswap afgesloten op een lening met variabele rente voor een bedrag van eind 2018 € 1.308. De resterende looptijd is gelijk aan de lening en is 1 jaar en 6 maanden. Op dit contract wordt een variabele rente ontvangen van 3-maands Euribor en een vaste rente betaald van 1,7%. De marktwaarde van deze swap bedraagt op 31 december 2018 € 29 negatief.

De swap kent geen Cash Settlement Agreement (CSA). De bank kan aanvullende zekerheden vragen indien de marktwaarde meer dan € 490 negatief is.

16 Kortlopende schulden

31-12-201831-12-2017
Schulden aan kredietinstellingen3.1273.339
Aflossingsverplichtingen leningen3.1393.139
Schulden aan leveranciers en handelskredieten5.8445.272
Belastingen en premies sociale verzekeringen1.0841.193
Pensioenen160164
Overige schulden en overlopende passiva3.5013.366
Totaal16.85516.473

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar. Het maximum krediet in rekening courant bedraagt € 8.600.

16.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen31-12-201831-12-2017
Omzetbelasting434499
Loonheffingen650694
Totaal1.0841.193

16.2 Overige schulden en overlopende passiva

Belastingen31-12-201831-12-2017
Nog te ontvangen facturen1.7221.144
Nog te betalen personeelskosten1.0991.128
Verlofvoorziening428414
Diversen252680
Totaal3.5013.366

17 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

Totaal 31-12-2018< 1 jaar> 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar
Activa in bestelling3.8463.84600
Overige verplichtingen6813093720
Toaal4.5274.1553720

De overige verplichtingen betreffen huurcontracten voor onroerend goed. Voor huurverplichtingen is een bankgarantie van € 16 afgegeven. Voor het nakomen van uit te voeren werkzaamheden is een bankgarantie van € 67 afgegeven.

De vennootschap heeft ten behoeve van een dochteronderneming een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW.