(bedragen x € 1.000,-)

18 Netto omzet

De netto omzet is als volgt te splitsen:

20182017
Gemeenten44.90343.632
Bedrijven16.23913.842
VAB4.1623.794
Compostering4.0033.874
Overige opbrengsten1.5851.014

Onder overige opbrengsten zijn opgenomen de inkomsten uit marktgelden, ongediertebestrijding, milieustraten, kringloopactiviteiten, sorteren en ontmantelen E-waste en overige werkzaamheden voor derden. De omzet wordt geheel in Nederland behaald.

Transacties met verbonden partijen

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt De Meerlanden Holding N.V. goederen en diensten van en aan verschillende verbonden partijen. Deze transacties worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden.

19 Uitbesteed werk en externe kosten

20182017
Verwerking restafval6.7346.281
Verwerking locatie VAB te Voorhout5.0364.835
Verwerking overige afvalstoffen2.333755
Uitbesteed werk9.0787.629
Uitbesteed transport1.077737
Overige externe kosten1.5901.689
Totaal25.84821.926

20 Personeelskosten

20182017
Lonen en salarissen15.37914.897
Sociale lasten2.0951.950
Pensioenlasten1.6501.519
Mutatie wga/wia voorziening-9162
Ingehuurd extern personeel5.4925.891
Overige personeelskosten569492
Totaal25.09424.811

20.1 Gemiddeld aantal werknemers

Het aantal personeelsleden is als volgt te splitsen:

20182017
Uitvoerend aantal FTE222,1227,6
Ondersteunend aantal FTE100,295,2
Totaal aantal FTE322,3322,8

Het gemiddeld aantal werknemers bij proportioneel geconsolideerde maatschappijen bedraagt 0 in 2018 (2017: 0). Het aantal personeelsleden werkzaam buiten Nederland bedraagt 0 in 2018 (2017: 0).

21 Voertuigkosten

20182017
Brandstofkosten1.9411.801
Onderhoud en reparatiekosten2.4852.525
Verzekeringen, belastingen en eigen risico schades464459
Ingehuurd materieel van derden578401
Totaal5.4685.186

22 Overige bedrijfskosten

20182017
Huisvesting, belastingen en nutsvoorzieningen2.2481.998
Kantoor- en advieskosten2.5962.321
Overige kosten272533
Totaal5.1164.852

23 Financiële baten en lasten

20182017
Rentelasten en soortgelijke kosten362374
Totaal362374

24 Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

20182017
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen2.6602.848
Waarvan resultaat vallend onder de vennootschapsbelasting8221.333
Latente vennootschapsbelasting-196-323
Vennootschapsbelasting correctie voorgaande boekjaren224-
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening28-323
Effectief belastingtarief7%11%
Toepasselijk belastingtarief25%25%

Het effectieve tarief wijkt af van het toepasselijke tarief. Op grond van de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden zijn activiteiten op het gebied van afval en het beheer van de openbare ruimte, die uitgevoerd worden voor de gemeenten, vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Op 1 januari 2016 is de ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheids-ondernemingen’ in werking getreden. Dat betekent dat in principe over het geconsolideerde nettoresultaat van Meerlanden vennootschapsbelasting moet worden betaald. De wet biedt Meerlanden de mogelijkheid beroep te doen op een aantal vrijstellingen waardoor een groot deel van het geconsolideerde nettoresultaat vrijgesteld wordt van belastingheffing.

In 2019 is overeenstemming bereikt tussen de brancheorganisatie NVRD en de Belastingdienst over de reikwijdte van de vrijstelling voor afvalinzameling en -ontdoening. De effecten van deze afspraken zijn met terugwerkende kracht tot 1-1-2016 verwerkt in de jaarrekening 2018. Zie ook “Vennootschapsbelasting correctie voorgaande boekjaren”.