hero title

We staan als Nederland bekend om onze pioniersmentaliteit. Die instelling gekoppeld aan een langetermijnvisie hebben we nodig voor het tot stand brengen van structuurveranderingen in onze maatschappij en economie; landelijk en regionaal. Stap voor stap maken we de overgang naar een circulaire economie.

Meerlanden wil samen met haar stakeholders de regionale samenleving circulair maken en de werkgelegenheid regionaal versterken. Daar zetten we ons dagelijks voor in.

Elke dag bekijken we weer of we iets dat ogenschijnlijk waardeloos is, waardevol kunnen inzetten. Onze ambitie is groot, met als uitdaging hoe we iedereen in deze transitie naar een circulaire samenleving meekrijgen: inwoners, bedrijven, gemeenten. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen nut en noodzaak hiervan ziet? Hoe zorgen we ervoor dat iets moeten doen, willen doen wordt?

Ook in 2018 hebben we vooruitgang geboekt, samen met onze stakeholders. We hebben vele circulaire initiatieven genomen, zoals het verder stimuleren van afvalscheiding bij gemeenten en bedrijven om de waardevolle grondstoffen uit afval in te zetten voor de fabricage van nieuwe producten. We sorteren en demonteren afgedankte elektrische en elektronische apparatuur dichtbij met bevordering van lokale werkgelegenheid. We onderzoeken hergebruik van organisch afval bij het beheer van de openbare ruimte, zoals bermgras als groene grondstof of snoeihout als biomassa voor warmte, als bijdrage aan de energietransitie. Ons inkoopbeleid is zo veel mogelijk duurzaam en circulair. We zetten in op educatie, bewustwording en inspiratie om samen met inwoners, bedrijven en gemeenten een circulaire samenleving te maken: ‘Samen Sneller Circulair’!

Met al onze activiteiten hebben we ook in 2018 weer een mooi financieel resultaat kunnen realiseren. Daarmee creëren we ruimte voor investeringen in de toekomst voor onze strategische doelen.

Ik dank onze mensen voor hun betrokkenheid. In deze veranderende omgeving blijven zij zich voortdurend inzetten voor een duurzame en mooie leefomgeving, vandaag en morgen.

Rijsenhout, 9 mei 2019

Angeline Kierkels
Algemeen directeur