hero title

Meerlanden is een innovatief inzamel-, grondstoffen- en energiebedrijf en duurzame beheerder van de openbare ruimte.

Wij leveren een bijdrage aan (rest)afvalpreventie, het verminderen van het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2. En door het beheer van de openbare ruimte dragen we bij aan de regionale biodiversiteit, een klimaatadaptieve omgeving en een inclusieve maatschappij, door werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werken wij mee aan het realiseren van een circulaire maatschappij. 

Onze strategie ‘Samen Sneller Circulair’ geeft richting aan die ambitie. Bij het vormgeven van de strategie hebben we onze aandeelhouders, klanten en andere belanghebbenden intensief betrokken. De strategie van Meerlanden is gebaseerd op zes strategische pijlers; bij elke pijler stellen we een duidelijk doel.

  • Meer winnen uit afval
  • Meer groene energie en warmte
  • Meer mogelijkheden voor mensen
  • Meer betrokkenheid bij de buurt
  • Meer biobased producten en biodiversiteit
  • Meer financiële waarde

Meer winnen uit afval

Een van de belangrijkste kernactiviteiten van Meerlanden is afvalinzameling en GFT-verwerking. Wij hebben het liever over het ‘(terug)winnen van materialen, grondstoffen en energie’. Dat begint met het reduceren van afval. En met het adviseren van gemeenten, bewoners en bedrijven hierover. Meerlanden werkt aan een restafvalloze samenleving door steeds betere afvalscheiding aan de bron bij huishoudens en bedrijven. De overheid heeft in het uitvoeringsprogramma VANG - onderdeel van het Rijksbrede programma voor de circulaire economie - als concreet doel geformuleerd dat in iedere gemeente in 2020 nog maar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar wordt ingezameld. Samen met de gemeenten waar we voor werken, willen we deze doelstelling realiseren.

Een andere doelstelling is om 25% van de bedrijven en instellingen die tot onze klantenkring behoren te hebben geadviseerd over ons 'zero waste concept'. Ook willen we hen begeleiden in de transitie om restafvalloos te ondernemen. Om deze doelstellingen te bereiken hebben we een sectorgerichte aanpak, zodat we bedrijven optimaal kunnen adviseren en ondersteunen bij het afval scheiden. En optimaliseren we continu ons logistieke proces met het gebruik van de nieuwste technologie en door standaardisatie van middelen, systemen en uitvoering.

Meer groene energie en warmte

Meerlanden haalt organisch afval op. Dit verwerken we tot groene energie en warmte. Met organisch afval bedoelen we groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFTE). Door duurzame energie op te wekken, zorgen we voor een verlaging van de CO2-uitstoot. Zo dragen we bij aan een duurzame regio. Onze doelstelling is om in 2020 3 miljoen Nm3 groengas per jaar aan het net te leveren. En om al onze (rest)warmte die wij produceren nuttig in te zetten.

Meer mogelijkheden voor mensen

Duurzame inzetbaarheid en inclusief ondernemen zijn belangrijke waarden voor ons. Wij bieden arbeidskansen voor mensen. Op onze negen locaties werken meer dan 500 mensen op alle werk- en denkniveaus. We zetten nadrukkelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Wij vragen onze ketenpartners dit voorbeeld te volgen. Zo wordt social return een vaste waarde in de samenwerking met andere organisaties. In 2020 streven we ernaar in alle gemeenten waar we actief zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Dat doen we ook bij alle nieuwe activiteiten die we ondernemen. Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers staan voorop. Met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, een veiligheidsplan en de ambitie om het aantal ongevallen met verzuim tot gevolg tot nul terug te brengen.

Meer betrokkenheid bij de buurt

Meerlanden staat midden in de samenleving. Onze integrale wijkteams in de openbare ruimte zijn de oren en ogen in de wijk. Door samen te werken met bewoners, gemeenten, bedrijven en instellingen stimuleren we de lokale economie en werkgelegenheid. Ook bevorderen we de saamhorigheid in de buurt en geven we bewonersparticipatie een impuls. Ons doel is om in 2020 actief samen te werken met wijk- en buurtraden en succesvolle projecten op het gebied van bewonersparticipatie af te ronden.

Meer biobased producten en biodiversiteit

Organische grondstoffen uit de openbare ruimte, bijvoorbeeld bermgras en snoeihout, zetten we in om tot een regionale biobased economie te komen. Dat doen we ook met organisch huishoudelijk en bedrijfsafval. De biobased economie richt zich op de omslag van het gebruik van fossiele brandstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. Als grondstoffenproducent dragen we hieraan actief bij. Ons doel is om in 2020 alle (organische) grondstoffen uit de openbare ruimte 100% te hergebruiken.

Meer financiële waarde

Meerlanden is een financieel gezond bedrijf dat een redelijke winst maakt. Dit is de basis voor de continuïteit van ons bedrijf en stelt ons in staat onze doelen te realiseren.