Als maatschappelijke onderneming staan we midden in de samenleving. In onze missie om samen sneller circulair te worden, hebben wij onze stakeholders hard nodig.

Wij identificeren stakeholders aan de hand van onderlinge verhouding en de wisselwerking tussen de respectievelijke stakeholder en Meerlanden. Bekijk hier onze stakeholders.

Samen met onze belangrijkste stakeholders hebben we bepaald op welke onderwerpen we ons richten. Deze onderwerpen liggen in lijn met onze strategische doelen. In een materialiteitsmatrix wordt duidelijk wat voor Meerlanden en haar stakeholders materiële onderwerpen zijn. Bekijk hier een uitgebreide toelichting op deze materialiteitsmatrix.

Meerlanden is een onderneming die zich inzet voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. De inzameling en verwerking van materialen en (afval)stoffen en het duurzaam beheer van de openbare ruimte staan centraal bij onze activiteiten. Onze bedrijfsvoering en strategie wordt in belangrijke mate bepaald door wet- en regelgeving, overheidsbeleid en onze stakeholders. Onze aandeelhouders, klanten, het bevoegd gezag en omwonenden van onze bedrijfslocaties zijn enkele van belangrijke stakeholders. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze stakeholders en trachten rekening te houden met een ieders belang bij de uitoefening van onze werkzaamheden en plannen voor de toekomst.

Wij hebben hieronder een selectie gemaakt uit ons stakeholdermanagement.

StakeholderDialoog (wijze en frequentie)Onderwerpen
Klanten (gemeenten)Periodiek overleg op verschillende niveaus (operationeel, tactisch, beleidsmatig), en met verschillende intervallen: wekelijks, maandelijks, kwartaal- en jaaroverlegUitvoering, planning, klanttevredenheid, beleidsdoelstellingen
Aandeelhouders (gemeenten)Aandeelhoudersvergadering (2x per jaar regulier + 2018 1x extra)Begroting, jaarrekening, strategie, goedkeuring bestuursbesluiten
OmwonendenBuurt(informatie)bijeenkomsten (circa 4x per jaar) en buurtklankbordgroep/ werkgroep (circa 4x per jaar)Bedrijfsterrein, inrichting, milieueffecten
Bevoegd gezag (milieu)Omgevingsdienst (regelmatig overleg)Actualisatie, uitbreiding, naleving vergunningen
Brancheorganisatie NVRDParticipatie bestuur, deelname congressen, kennisbijeenkomsten, workshops, masterclasses (jaar doorlopend)Toekomstscenario’s circulariteit, VANG, beheer openbare ruimte, privacy, vennootschapsbelasting
Vereniging Afvalbedrijven (VA)Participatie commissies (2 commissies, per commissie circa 4x per jaar)Circulariteit, inzameling, recycling, bioconversie, ARBO, veiligheid, communicatie
Metropoolregio Amsterdam (MRA)Participatie platforms (circa 4x per jaar)Regionale duurzaamheid, leefbaarheid, economie
Bedrijven & instellingenMarktonderzoek (eenmalig gedurende een tijdvak)Dienstverlening, toetsen proposities
MedewerkersCyclus afspraken-, functionerings-, beoordelingsgesprek (totaal 3x per jaar), HR-businesspartner (op verzoek), Ondernemingsraad (6-8 wekelijks)Persoonlijke ontwikkeling + doelstellingen Algemene gang van zaken onderneming en advies- en instemmingsplichtige bestuursbesluiten