Onze stakeholders zijn in belangrijke mate gekoppeld aan de regio waarin wij actief zijn en zijn uiteraard niet beperkt tot onze aandeelhouders en klanten. Hieronder brengen we onze belangrijkste stakeholders in kaart.

Stakeholderlijst

 • Aandeelhoudende gemeenten: Naast eigenaar van Meerlanden zijn deze gemeenten ook onze belangrijkste klanten. Wij ontzorgen en ondersteunen de gemeenten bij de advisering, formulering en realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen en uitvoering van (publieke) taken op het gebied van afval en/of beheer van de openbare ruimte. Duurzaam, efficiënt, maatschappelijk verantwoord en hoogwaardige kwaliteit zijn daarbij de uitgangspunten. Deze gemeenten hebben belang bij continuïteit van Meerlanden, transparantie over tarieven en een goed dividend als beloning voor het geïnvesteerd vermogen.
 • Niet-aandeelhoudende klantgemeenten: Als opdrachtgever willen zij kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen marktconforme tarieven.
 • Bedrijven & instellingen: Deze partijen hebben net als publieke opdrachtgevers behoefte aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen markconforme tarieven, advies en uitvoering van adequate afvalinzameling en -verwerking. Bedrijven willen graag inzicht in nut, noodzaak en resultaat van gescheiden afvalinzameling.
 • Medewerkers: Zij zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie; veilig werken staat voorop. Onze medewerkers willen graag werk dat interessant is en ertoe doet met een passende waardering en beloning.
 • Raad van commissarissen: De commissarissen houden toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken van Meerlanden, zij zijn werkgever van de bestuurder en staan de bestuurder met raad ter zijde. De raad van commissarissen oefent zijn taken uit in het belang van de onderneming. Continuïteit en compliance staan daarbij centraal.
 • Financiers: De banken verschaffen ons vreemd vermogen ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten en investeringen. Zij hebben belang bij het tijdig en volledig nakomen van financieringsafspraken en bij continuïteit van de onderneming.
 • Omwonenden: Onze activiteiten worden gereguleerd door milieu wet- en regelgeving. Omwonenden hebben er belang bij dat wij handelen conform de milieuvoorschriften, en dat eventuele hinder beperkt blijft en zij als goede buren geïnformeerd worden over ontwikkelingen en plannen.
 • Bewoners: Wij zijn actief in het leefgebied van bewoners. Zij ervaren of ons werk tijdig en volledig is uitgevoerd en hebben belang bij een schone, veilige en verzorgde leefomgeving tegen zo laag mogelijke lokale heffingen. Bewoners vormen de onmisbare schakel in het realiseren van de circulaire economie en de daarbij behorende afvalscheidingsdoelstellingen.
 • Bevoegd gezag: Bestuursorganen van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en van gemeenten en waterschappen in ons verzorgingsgebied zijn bevoegd gezag inzake de (milieu) wet- en regelgeving die voor ons geldt. Het bevoegd gezag ziet erop toe dat wij conform de toepasselijke wet- en regelgeving handelen.
 • Brancheorganisaties: Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement (NVRD). Deze organisatie richt zich vooral op gemeenten, afval en beheer en de openbare ruimte. Ook zijn wij aangesloten bij Vereniging Afvalbedrijven (VA). De VA behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Wij hebben bovendien verschillende MVO-partnerships waaronder De Groene zaak, MVO Nederland en De Normaalste zaak.
 • Coöperaties: Wij zijn lid van Midwaste. Dit is een coöperatieve vereniging voor afvalmanagement waarin de leden gezamenlijk koers bepalen, optrekken in projecten en kennis uitwisselen. Midwaste coördineert, initieert en ontwikkelt projecten, diensten en producten die het samenwerken en ondernemen effectiever en effciënter maken. Door schaalvoordeel sluiten de leden gezamenlijk betere contracten af; bijvoorbeeld op het terrein van inkoop van materieel en afvalverwerking.
 • Samenwerkings- en ketenpartners: Met onze samenwerkings- en ketenpartners wisselen we kennis uit. We raadplegen elkaar over ontwikkelingen, actualiteiten en veranderende wetgeving in de afval- en grondstoffenbranche. Zo leveren wij gezamenlijk een bijdrage aan een regionale, circulaire economie. Delta Development, Park 2020 en Schiphol Trade park, C-Beta en Metropool Regio Amsterdam zijn voorbeelden van samenwerkings- en ketenpartners.
 • Leveranciers en aannemers: Leveranciers en aannemers willen graag met ons werken omdat wij financieel gezond zijn en regionaal opereren met een daarop afgestemde bedrijfsomvang. Deze businesspartners willen overeenkomsten sluiten en continueren op basis van een marktconform prijsniveau en goede betalingscondities. Deze partijen ondernemen duurzaam en inclusief.
 • Kennispartners: Voorbeelden hiervan zijn het Energieonderzoek Centrum Nederland, de TU Delft, de Universiteit Wageningen, de universiteit van Münster en de Hanzehogeschool Groningen. Meerlanden en kennisinstellingen kunnen van elkaar leren, gezamenlijk resultaatgericht onderzoek doen en innoveren. Zij versterken en ondersteunen elkaar in het toekomstgericht denken waardoor maatschappelijk een bijdrage geleverd kan worden aan het duurzaamheidsdenken en -doen.
 • Sociale werkbedrijven en -organisaties: Met deze bedrijven en organisaties werken we samen op operationeel gebied. Voorbeelden van deze businesspartners zijn: AM Match, Paswerk/Pasmatch, De Maregroep en Pantar. Samen met deze partners bieden wij werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en krijgen zij zinvol en passend werk, waardoor zij volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.
 • Afval- en grondstofverwerkers en recyclebedrijven: Door onze bedrijfsactiviteiten beschikken wij over diverse afval- en grondstoffen en halffabricaten die (her)gebruikt kunnen worden door andere bedrijven. Deze businesspartners zijn geïnteresseerd in deze stromen indien de condities marktconform zijn, de kwaliteit en/of kwantiteit voldoende verzekerd is en er sprake is van gelijkmatigheid in aanvoer.
 • Scholen: De jong(st)e generatie kunnen we leren hoe wij op een duurzame manier met onze omgeving kunnen omgaan en wat iedereen daaraan zelf kan bijdragen. Wij helpen vanuit de praktijk; zichtbaar en tastbaar maken wat nodig is voor een duurzame leefomgeving en uitleggen waarom.
 • Media en pers: Bewoners, bedrijven, instellingen en andere stakeholders hebben er recht op geïnformeerd te worden en te blijven over ons milieu in de meest brede zin van het woord. De media en pers vervullen deze functie en hebben er belang bij dat wij relevante informatie tijdig en volledig ontsluiten.