Met de materialiteitsanalyse selecteren we de onderwerpen die relevant zijn voor onze stakeholders en waarop wij als bedrijf impact hebben. Zo bepalen we de inhoud en reikwijdte van het verslag.

Dit jaar hebben wij een uitgebreide analyse gedaan. De eerste stap bestond uit het opstellen van een lijst met maatschappelijke onderwerpen die relevant zijn voor Meerlanden. Hiervoor zijn verschillende bronnen, zowel intern als extern, geraadpleegd om een breed beeld te krijgen van de mogelijke onderwerpen. Vervolgens is deze lijst teruggebracht naar onderwerpen waar Meerlanden invloed op uit kan oefenen. Ook zijn de materiële onderwerpen van 2017 meegenomen. Uiteindelijk is een lijst van 22 onderwerpen opgesteld.

Om mate van impact van Meerlanden te bepalen, heeft intern een stemsessie plaatsgevonden waarbij directie en management gevraagd is de 22 onderwerpen te prioriteren. Om de relevantie voor belanghebbenden te bepalen is een desktop analyse uitgevoerd, waarbij documentatie van verschillende stakeholderdialogen en contactmomenten is beoordeeld. De interne en externe scores zijn gecombineerd tot een materialiteitsmatrix, waarbij de x-as de interne prioritering weergeeft en de y-as de externe prioritering. De matrix is beoordeeld en goedgekeurd door de directie en het managementteam van Meerlanden.

De thema’s in deze matrix komen inhoudelijk overeen met de thema’s uit 2017. Wel zijn een aantal nieuwe thema’s toegevoegd, zoals ‘activiteiten private markt’, ‘educatie rondom afvalscheiding/recycling’ en ‘beheer en onderhoud openbare ruimte’. Een aantal bestaande onderwerpen is op een ander abstractieniveau herbenoemd. Dit betreffen onder andere ‘Circulaire, biobased producten’ (omvat de oude onderwerpen Zero Waste, biobased economie en circulaire economie) en ‘Energie en warmte uit afval’ (omvat uitstoot CO2 en energietransitie).

Zoals zichtbaar in de legenda van de matrix, zijn de verschillende thema’s zijn gekoppeld aan de overkoepelende strategische pijlers, aangevuld met de pijler ‘interne bedrijfsvoering’. Alle 22 thema’s hebben een mate van strategische relevantie en komen daarom terug in dit jaarverslag. Over onderwerpen die zowel intern als extern als hoog materieel zijn beoordeeld, rapporteren we uitgebreid, en onderwerpen die minder materieel zijn komen korter aan bod. In het hoofdstuk Strategie beschrijven we hoe we de managementaanpak per strategische pijler en daarbij behorende materiele thema’s. In het Verslag van het bestuur gaan we in op de resultaten.