Meerlanden heeft een ondernemingsraad. Deze vertegenwoordiging van medewerkers telde in 2018 11 leden, vanuit verschillende functies en locaties van Meerlanden.

De ondernemingsraad is de spreekbuis van de medewerkers van Meerlanden, adviseert de directie, is betrokken bij besluiten over bedrijfsregelingen, en laat zich periodiek informeren over kwesties die betrekking hebben op het personeel van Meerlanden. Doel van de ondernemingsraad is om mee te denken over de bedrijfsvoering met aandacht voor de positie van de medewerker.

De ondernemingsraad was betrokken bij de ontwikkelingen rond de contracten met de verschillende gemeenten. Door de gemeentelijke herindelingen en samenwerkingsverbanden die speelden bij de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk, Aalsmeer en Amstelveen en Hillegom, Lisse en Teylingen bestonden risico’s op minder of veranderend werk voor Meerlanden. Dat zou direct de medewerkers van Meerlanden raken. De ondernemingsraad is ook betrokken bij strategische samenwerkingen. Verder zijn thema’s besproken zoals arbo en integriteit. Ook heeft de ondernemingsraad nagedacht over welke waarden belangrijk zijn voor de medewerkers van Meerlanden.

De ondernemingsraad heeft in 2018 zes maal een overlegvergadering gehad met de bestuurder waarvan twee onder de noemer van het zogeheten artikel 24 WOR overleg. Hierin wordt de algemene gang van zaken binnen de onderneming besproken. Daarbij is tevens aan de orde gekomen welk advies- en/of instemmingsplichtige besluiten in voorbereiding zijn. De bestuurder heeft vier maal een verzoek om instemming voorgelegd bij de ondernemingsraad. In alle gevallen is positief geadviseerd. Er zijn in 2018 geen adviesplichtige besluiten genomen.