Het werken in de buitenruimte met zwaar materieel brengt risico’s met zich mee. We doen er alles aan om het aantal ongelukken te beperken.

Onze doelstelling is dat medewerkers in een veilige werkomgeving zonder gezondheidsrisico’s hun werk doen. Om dit doel te bereiken hebben we een veiligheidsbeleid opgesteld voor de periode tot en met 2020. Dat moet leiden tot een proactieve veiligheidscultuur binnen Meerlanden. Met de zogenoemde Prestatie Indicator Top dimensie (PIT) methode meten we de veiligheid binnen onze organisatie. Met de PIT-methode wordt gekeken naar cultuur, beleid, organisatie, veilig werken, risicomanagement, lerend vermogen en audits. Het afgelopen jaar hebben we het beleid uitgewerkt in een veiligheidsplan. In dit plan hebben we de verschillende onderwerpen uit de PIT-methode verder uitgewerkt en concrete doelen geformuleerd die we in 2020 uitgewerkt zullen hebben.

Ongevallen

Het afgelopen jaar zijn er 19 onveilige situaties geweest, 11 bijna ongevallen en 4 ongevallen met verzuim als gevolg waarvan in één geval een boetebesluit is genomen door de Arbeidsinspectie. Dit is nog niet onherroepelijk in verband met een ingediend bezwaarschrift omdat Meerlanden het besluit onevenredig vindt. Het ging bij de genoemde ongevallen om uitglijden of ten val komen, verzwikken of verstappen. Als oorzaak wordt pech of onoplettendheid genoemd. 

Ook het aannemen van een onveilige werkhouding of -methode komt voor. Ongevallen met verzuim meten we aan de hand van de IF-factor. Dit is het aantal ongevallen met verzuim in een jaar per 1.0000.000 gewerkte uren, uitgedrukt als ongevallenfrequentie- index. De IF-factor was 6,3 in 2018. Het doel is om een IF-factor van 0 te realiseren. De resultaten worden geborgd in een managementsysteem en door de teamleider gedeeld met de medewerkers en het managementteam.

Om het aantal ongevallen met verzuim als gevolg zo veel mogelijk terug te brengen, hebben we het afgelopen jaar ruim 60 werkinstructies opgesteld voor operationele medewerkers. De managers delen deze instructies en zorgen ervoor dat deze worden nageleefd. Verder zorgen we ervoor dat we over de juiste en actuele veiligheidscertificaten beschikken die nodig zijn voor het werk. In maart 2018 heeft bij Meerlanden een complete VCA** hercertificering plaatsgevonden. Het certificaat is geldig tot maart 2021. Een overzicht van de certificeringen van Meerlanden is opgenomen in bijlage 8.4. Meerlanden schrijft zelf mee aan de normbeschrijving van eisen voor veiligheid, milieu en kwaliteit waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, het onderhoud en het buiten gebruik stellen van biogasinstallaties (NEN 8771). In november zijn speciale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij eerdere ongevallen zijn besproken om daarvan te leren voor de toekomst (‘lessons learned’).

Geurbeperking

Het aantal geurklachten bij onze hoofdvestiging in Rijsenhout is in 2018 verder gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. De bouwkundige wijzigingen en aanpassingen in de technische installatie en in bedrijfsprocessen hebben een blijvend positief effect. In het eerste en laatste kwartaal van 2018 waren er geen klachten.