Meerlanden is een financieel gezond bedrijf dat winst maakt. Dit is de basis voor de continuïteit van het bedrijf.

Daardoor zijn we in staat onze ambities te realiseren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid en creëren we werkgelegenheid.

Om onze ambities te kunnen realiseren, zijn goede financiële resultaten en een gezonde financiële positie nodig. Het resultaat na belastingen bedraagt in 2018 € 2.687.000 (2017: € 2.525.000), dat is een toename van € 162.000 (+6,4 procent). De resultaten van de laatste drie jaren laten de volgende ontwikkeling zien:

201820172016
Resultaat na belasting (x € 1.000)2.6872.5252.694
Index (2016 = 100)10094100

Vermogen

Onze financiële positie is solide: het eigen vermogen voor dividenduitkering is met € 1.171.000 toegenomen en bedraagt ultimo 2018 € 28.220.000. De solvabiliteit (voor resultaatbestemming) is met 51,6 procent goed te noemen en ligt 3,8 procent hoger dan 2017.

Dividend

Per aandeel is het resultaat dit jaar gestegen van € 13,76 naar € 14,64. Voorgesteld wordt om van dit resultaat 50 procent als dividend uit te keren. Dat betekent een dividenduitkering van € 7,32 per aandeel (2017: € 8,26). Dat komt neer op een dividendrendement van 5,0 procent.

Kasstroom

De operationele kasstroom is in 2018 meer dan verdubbeld en stijgt met € 5,3 mln. naar € 10,4 mln. De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 5,2 mln. Dat is € 0,8 mln. hoger dan in 2017, met name door uitgestelde investeringen aan rollend materieel uit 2017.

De uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten is € 5,0 mln als gevolg van dividenduitkeringen en aflossing op langlopende leningen. Door de toename van de operationele kasstroom hoefde geen nieuwe langlopende lening aangetrokken te worden. Per saldo is de kortlopende bankschuld in 2018 met € 0,2 mln. verder gedaald naar € 3,1 mln. Meerlanden heeft een kredietfaciliteit van € 8,6 mln. De totale rentedragende bankschulden namen af met € 1,3 mln. tot € 14,9 mln. Meerlanden voldoet aan de financiële ratio’s die met de banken zijn afgesproken. De kasstromen zijn in onderstaande tabel nader gespecificeerd.

Kasstromen x € 1.00020182017
Operationele kasstroom10.4075.006
Investeringskasstroom-5.234-4.429
Financieringsbehoefte5.173577
Financieringskasstroom-5.013-738
Mutatie geldmiddelen160-161

Financiële waardecreatie aandeelhouders

De financiële waardecreatie aandeelhouders geeft de waarde van de onderneming aan. Deze waarde wordt gevormd door het totaal van het uitgekeerde dividend en het eigen vermogen. In onderstaande grafiek zijn deze waarden samengebracht.

Vooruitblik 2019

Voor 2019 is een iets lagere omzet en geconsolideerd nettoresultaat voor belastingen begroot. Investeringen zullen naar verwachting € 11,2 mln. bedragen, waarvan het grootste gedeelte van € 7,9 mln. betrekking heeft op het rollend materieel. € 1,7 mln. heeft betrekking op inzamelmiddelen en € 1,6 mln. op bedrijfsgebouwen en overige investeringen. Naar verwachting kunnen wij deze investeringen doen binnen de reguliere kredietfaciliteiten.